Opleiding

CRKBODe studie geneeskunde is een gedegen vakopleiding. De student wordt vertrouwd gemaakt met de uitgebreide kennis en mogelijkheden die de wetenschap heeft gebracht. Toch ervaren steeds meer artsen dat die opleiding weliswaar uitstekend is, maar ook haar beperkingen heeft.
Kenmerkend is dat vooral “vanuit het hoofd” wordt gewerkt. Het geheel wordt verklaard door wat “onder een vergrootglas” wordt gezien: cellen, moleculen, ziekteverwekkers.
Maar is dat de enige manier waarop je kan begrijpen hoe de mens in elkaar zit, hoe ziekteprocessen verlopen, en wat er nodig is om weer beter te worden? Welke  therapeutische mogelijkheden kan een andere blik opleveren? Wat ís gezondheid eigenlijk? En hoe zit het met ons gevoel, ons inlevingsvermogen?

In de opleiding Antroposofische Geneeskunde wordt geprobeerd om op deze vragen een duidelijker antwoord te geven. Het zoeken naar een grotere samenhang tussen processen in de mens, en tussen de mens en zijn omgeving en de natuur krijgen hierbij veel aandacht. Dit gebeurt op een manier die net zo gedegen, zorgvuldig en voorstelbaar is als de gangbare universitaire studie, en die tegelijkertijd recht doet aan hoofd én hart.

De opleiding bestaat uit een algemene basismodule en een beroepsspecifieke vervolgopleiding. De cursus is zo opgezet dat de deelnemer deze (in principe) kan combineren met een lopende praktijk. Het certificaat antroposofisch arts kan verkregen worden door degene die de gehele opleiding met succes doorlopen heeft, geregistreerd is als arts en lid is van de NVAA.

Basismodule: praktische informatie en studiegids
De NVAA verzorgt samen met de Academie Antroposofische Gezondheidszorg de start van deze opleiding met een interdisciplinaire basismodule die een jaar duurt. Deze Basismodule is opgezet als post-HBO/postacademische opleiding voor beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg (artsen, psychologen, fysiotherapeuten et cetera).

Moduleleiding: Guus van der Bie, arts
Locatie: Midden van het land
Kosten: € 3.200,-
Informatie en aanmelding: 

Studiegids
De NVAA geeft de Studiegids uit van de opleiding Antroposofische Geneeskunde. Deze gids maakt u wegwijs in het curriculum van de opleiding. U kunt erin lezen uit welke onderdelen de opleiding is opgebouwd, wat u globaal aan inhoud kunt verwachten en hoe lang de opleiding duurt. Ook kunt u praktische zaken vinden, zoals uitleg over de aanmelding, voorwaarden voor het behalen van het Certificaat, de samenstelling van verschillende commissies, namen en adressen van commissieleden en instellingen.

Hoewel de samenstellers deze gids zo zorgvuldig mogelijk hebben geschreven kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Bij eventuele onduidelijkheden of fouten geeft het Bestuur van de NVAA uitsluitsel.

Voor de studiegids klikt u hier.

Basismodule: didactiek en competenties
De basismodule biedt u een aantal ontwikkelingsmogelijkheden. U kunt zich beroepsmatig verder ontwikkelen vanuit een antroposofisch perspectief, aansluitend bij uw praktijkervaring en beroepsidentiteit.

Na afronding van de basismodule kunt u de bijdrage van de antroposofie aan de zorg op meerdere gebieden herkennen en toepassen. Uw visie op de gezonde en de zieke mens, en de vormen van zorg die geboden kan worden krijgt meer diepgang. Daarmee is de basismodule een eerste bouwsteen in uw professionele specialisatie als antroposofisch zorgverlener. Daarna of daarnaast kunt u een beroepsspecifiek traject volgen om uw competenties te vergroten.

Didactiek
Didactische methoden die ingezet worden zijn: interactieve colleges, werkgroepen, casuïstiekbesprekingen, kunstzinnige activiteiten, biografisch werk, zelfstudie en intervisie. Door de interdisciplinaire samenstelling van de groepen hebt u de gelegenheid uw blik te verruimen en van elkaar te leren. Gedurende het jaar werkt u een werkboek met huiswerkopdrachten door onder begeleiding van een tutor, een ervaren antroposofisch arts.

Competenties
U leert antroposofische concepten doorleven en doorzien, aansluitend op uw eigen ervaringen. Uw visie op patiënten of cliënten wordt verbreed en verklaringsmodellen en behandelingsstrategieën bieden de ruimte voor creatieve en geïndividualiseerde probleemoplossingen. Daardoor kunt u uw eigen ervaringen in een antroposofische context plaatsen en vergroot u uw kwaliteiten als hulpverlener.

Daarnaast ontwikkelt u een geschoolde zelfreflectie. Op verschillende manieren komen vragen aan de orde als: Hoe sta ik in mijn beroep? Wat wil ik met mijn talenten? Het programma biedt ruimte voor het vinden van eigen motieven en intenties.

Vervolgopleiding
Na de Basismodule kunt u een beroepsspecifieke Vervolgopleiding volgen die ongeveer drie jaar duurt en die bedoeld is voor artsen en tandartsen.
In de Vervolgopleiding is veel aandacht voor:

  • verdere uitbouw van kennis en vaardigheden in de antroposofische geneeskunde van het fysiologische naar het pathologische;
  • oefenen van antroposofische diagnostiek en waarnemingsscholing (o.a. aan demonstratiepatiënten);
  • kennis van medicamenteuze en niet-medicamenteuze therapieën

De nadruk ligt op het zelfstandig in de praktijk brengen van wat tot nu toe is geleerd. Dit gebeurt op terugkomdagen en praktijkstagedagen. Ook zal de cursist een monografie schrijven en drie casussen presenteren. Wij streven naar veel uitwisseling met ervaren antroposofische artsen en er is een vaste stagebegeleider.

Info: