Iedere arts met serieuze interesse in de antroposofische geneeskunde kan (aspirant-)lid van de NVAA worden. Het gevolgd hebben van een vervolgopleiding is géén voorwaarde (wel voor opname in het Register van Gecertificeerde Antroposofische Artsen). Er bestaat een buitengewoon lidmaatschap voor wetenschappers, tandartsen en andere nauw-betrokkenen. Artsen die aan onze vervolgopleiding deelnemen, hebben als aspirantlid gedurende enige jaren geen contributieplicht. Ook medisch studenten kunnen zich, vanaf hun co-schappentijd, kostenloos als aspirantlid melden.

Documentatie en formulieren vindt u hier:

Certificaat en Registratie

Opname in het Register van Gecertificeerde Antroposofische Artsen kan worden aangevraagd nadat het certificaat behaald is. Om de vijf jaar wordt deze registratie vernieuwd, mits voldaan is aan alle voorwaarden zoals genoemd in het Huishoudelijk Reglement van de NVAA.

Onderling contact

Tenminste maandelijks verschijnt er een digitale ledenbrief (convocaat). Hierin nieuwsberichten over de vereniging, de nascholingsagenda, aankondigingen van activiteiten waar leden bij betrokken zijn, publicaties e.d. Zo’n acht keer per jaar –  de tweede zaterdag van de maand – is er een ontmoeting op een artsendag. Naast organisatorische zaken is er dan altijd een vak-inhoudelijk deel, soms samen met therapeuten, verpleegkundigen of geestelijken. In maart vindt de Algemene Ledenvergadering plaats waarin het jaarverslag wordt besproken en het beleid wordt aangescherpt. Binnen de vereniging bestaan diverse werk- en intervisiegroepen. Ook voor snelle praktische vragen weten de leden elkaar gemakkelijk te vinden.

Secretariaat
Contactformulier
KvK 40407856